Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Η δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία Σορβόννης-Μπολόνιας, συνδέει σήμερα 45 περίπου χώρες της Ευρώπης. Στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος με σαφή δομή και σε κάθε χώρα, που θα ευνοεί την προβολή, την προσέλκυση και την κινητικότητα. Στη Γαλλία, η διαδικασία αυτή διαρθρώνεται γύρω από το γνωστό πλέον αρκτικόλεξο LMD (πτυχίο Licence, μεταπτυχιακό Master, Διδακτορικό).
Οι σπουδές οργανώνονται σε 3 βαθμίδες:

-Πτυχίο Licence: 3 έτη σπουδών, ήτοι 6 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 180 μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων).

-Μεταπτυχιακό Master: 5 έτη σπουδών (3+2), ήτοι 4 εξάμηνα που κατοχυρώνονται με την απόκτηση 120 μονάδων ECTS.

-Doctorat: Διδακτορικό δίπλωμα που προετοιμάζεται σε 3 τουλάχιστον χρόνια μετά το Master.

Τα Πανεπιστήμια χορηγούν εθνικά πτυχία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τα χορηγεί.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20190/organisation-licence-master-doctorat-l.m.d.html


Εκτύπωση