ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 'Εκδοση Απριλίου 2019

'Εκδοση Ιουλίου 2019

Η εξασφάλιση της αποστολής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (IFG) υπάγεται στο Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καθώς και στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα. Η εγγραφή στα μαθήματα και στα τμήματα σπουδών που διοργανώνονται στο IFG συνεπάγεται ότι οι σπουδαστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αφορούν όπως αυτές καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Πληρωμή μαθημάτων

Α) 'Οροι πληρωμής
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται η πλήρης εξόφληση των διδάκτρων. Ειδικές εκπτώσεις διδάκτρων και / ή κατανομή σε δόσεις αυτών, μπορούν να χορηγηθούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο Τμήμα Εγγραφών.

Β) Ιδιαίτεροι όροι
Ένα αίτημα πληρωμής σε δόσεις, όταν αυτό γίνει δεκτό, δεσμεύει τον αιτούντα στην εξόφληση των δόσεων βάση του διακανονισμού που καθορίστηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο (ημερομηνίες, ποσά). Η μη τήρηση αυτών των όρων συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του σπουδαστή από το μάθημα.

2. Ακύρωση, επιστροφή χρημάτων

Α) Ακύρωση μαθήματος από το IFG
Το IFG διατηρεί το δικαίωμα του να ακυρώσει ένα τμήμα το οποίο δεν έχει τον επιθυμητό αριθμό εγγεγραμένων έως και 24 ώρες πριν την έναρξη του. Στην περίπτωση αυτή, ένα άλλο μάθημα – ή μία άλλη εναλλακτική λύση- προτείνεται στους σπουδαστές. Εάν αυτή η λύση δεν τους εξυπηρετεί, τα έξοδα εγγραφής και τα δίδακτρα επιστρέφονται εξ’ ολοκλήρου.

B) Ακύρωση μαθήματος από τον σπουδαστή
Εφόσον ξεκινήσει ένα μάθημα ή ένα τμήμα σπουδών, δε μπορεί αν γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για τις ώρες που δεν έχει παρακολουθήσει ο σπουδαστής, εκτός από ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις κατόπιν γραπτής αίτησης προς τη Διεύθυνση Μαθημάτων (εξαιρουμένων των εξόδων εγγραφής, τα οποία δεν επιστρέφονται):
- Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή ασθένεια ή/και αδυναμία, που δικαιολογείται επαρκώς, μέσω ιατρικής βεβαίωσης προερχόμενης από δημόσιο νοσοκομείο, και που εμποδίζει την παρακολούθηση των μαθημάτων για διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων.
- Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής έδρας, που θα δικαιολογείται επαρκώς.
Σημείωση: Οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων που προκύπτουν τις τελευταίες 6 εβδομάδες, πριν την προγραμματισμένη λήξη του μαθήματος, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Τα χρήματα θα επιστρέφονται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Γ) Άλλες περιπτώσεις
Εφόσον ξεκινήσει ένα μάθημα ή ένα τμήμα σπουδών, δε μπορεί vα γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για τις ώρες που δεν έχει παρακολουθήσει ο σπουδαστής, εκτός από ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις κατόπιν γραπτής αίτησης προς τη Διεύθυνση Μαθημάτων (εξαιρουμένων των εξόδων εγγραφής, τα οποία δεν επιστρέφονται):
- Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή ασθένεια ή/και αδυναμία, που δικαιολογείται επαρκώς, μέσω ιατρικής βεβαίωσης προερχόμενης από δημόσιο νοσοκομείο, και που εμποδίζει την παρακολούθηση των μαθημάτων για διάρκεια μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων.
- Σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής έδρας, που θα δικαιολογείται επαρκώς.

3. Φοίτηση, διαγωγή, ασφάλεια

- Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης εάν είχε παρουσία κατά τα ¾ των μαθημάτων.
- Το IFG διατηρεί το δικαίωμά του να απαγορεύσει την είσοδο σε ένα μάθημα σε κάποιον σπουδαστή του οποίου η συμπεριφορά εμποδίζει τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος να παρακολουθήσουν το μάθημά τους όπως πρέπει. Οποιαδήποτε μη σύμφωνη προς τους νόμους συμπεριφορά απαγορεύεται και επιφέρει την αποβολή του σπουδαστή από το μάθημα, αποκλείοντας οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων και οποιαδήποτε αποζημίωση.
- Το IFG δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τις φθορές που προκαλούνται στα αντικείμενα ενός σπουδαστή από κάποιον άλλο σπουδαστή ούτε για τις κλοπές που μπορεί να διαπραχθούν σε ένα μάθημα.
- Οι σπουδαστές είναι ασφαλισμένοι σε ομαδικό συμβόλαιο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ατύχημα μέσα στο IFG. Δεν καλύπτονται οι κίνδυνοι ατυχήματος που μπορεί να προκύψει κατά τη μετακίνηση από το IFG έως την οικία των σπουδαστών. Συνιστάται στους σπουδαστές να επιλέξουν μια ατομική ασφάλεια αστικής ευθύνης έτσι ώστε να καλύψουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στο εσωτερικό του IFG για τα οποία πιθανόν να φέρουν ευθύνη.

4. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

- Το IFG μεριμνά να συλλέγει και να επεξεργάζεται ορθά, κατάλληλα, τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που έχουν προκαθοριστεί.
- Το IFG κάνει ότι χρήζει απαραίτητο ώστε τα στοιχεία σας να είναι έγκυρα, ολοκληρωμένα και αν είναι απαραίτητο, αναβαθμισμένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαφυλάσσονται από το IFG, μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται για την επίτευξη του στόχου, την ώρα της συλλογής τους.
- Διαθέτετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης και ένστασης. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας, γράφοντας μας στη διεύθυνση μας, ή στο email: ifa@ifa.gr

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αποδέχεστε τους όρους του παρόν κανονισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο με τους Κανονισμούς Μαθημάτων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 2019-20 (Γενικοί όροι εγγραφής) ΕΔΩ.